Regionalt2022-06-13T16:53:54+02:00

Regionalt

Ger en tillväxtregion med större valfrihet

Norrbotniabanans 27 mil långa sträckning mellan Umeå och Luleå kommer att ge såväl företag som individer i regionen helt nya möjligheter.

När ingen stad befinner sig längre bort än 45 minuter från något av universiteten i Umeå och Luleå kommer företagens kompetensförsörjning att underlättas.

När restiden mellan Umeå och Luleå halveras, öppnas helt nya möjligheter för människor när det gäller allt från karriärval och bostadsort till att uppleva och utöva kultur på andra orter.

Tack vare Norrbotniabanan kommer de personer som bor i och omkring Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå och Luleå att tillhöra en och samma arbetsmarknadsregion i stort. Att bo och arbeta på olika orter kommer inte längre att vara ett problem.

I Norrbotten och Västerbotten finns en tredjedel av Sveriges skogsareal. Norrbotniabanan blir därför enormt viktig för näringslivet och tillväxten i regionen, eftersom Sverige är en av världens största exportörer sammantaget av pappersmassa, papper och sågade trävaror.

Norrbotniabanan kommer även att ge små och medelstora företag i norra Sverige ytterligare möjligheter att växa och utvecklas även internationellt. Banan knyter nämligen ihop norra Sverige med det europeiska järnvägsnätet samtidigt som vi får större tillgång till Finland som gör samma resa som Sverige mot ett mer mångfacetterat näringsliv.

MANNISKA REGIONALT

LÄS MER

HALLBARHET REGIONALT

LÄS MER

TILLVAXT REGIONALT

LÄS MER

JARNVAG REGIONALT

LÄS MER

FRÅGOR OCH SVAR

På vilket sätt är Norrbotniabanan intressant för EU?2021-08-23T13:17:51+02:00

EU har sedan länge noterat de norra delarna av Europa och dess råvarutillgångar. Därför var det av stor vikt för EU att inkludera hela den Botniska korridoren i det Europeiska stomnätet för järnväg. Här ingår järnvägen genom Bergslagen, Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan. På finska sidan fortsätter Botniska korridoren längs Huvudbanan från Torneå ner till Helsingfors. Norrbotniabanan är även en viktig länk i stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet. Läs mer i detta blogginlägg.

Den Botniska korridoren förenar the Northern Axis och den Nordiska Triangeln varför stråket i ett nordiskt/europeiskt perspektiv ger positiva systemeffekter som kopplar samman norra Sverige, norra Norge, norra Finland, nordvästra Ryssland med europeiska kontinenten. Banorna är viktiga för att uppnå ett sammanhållet och bättre fungerande nät för godstransporter genom landet och internationella transporter.

Men spårvidden i Sverige och Finland är väl olika?2020-04-29T10:25:22+02:00

Olika spårvidd finns det överallt där gamla Väst- och Östeuropas järnväg möts. Det är inte unikt för gränsen mellan Sverige och Finland, men vårt arktiska klimat och de tunga transporterna ställer särskilda krav på de tekniska lösningar som finns att tillgå. Tidigare har så kallade spårviddsväxlare använts för att lösa övergången mellan de olika spårvidderna, men klimatet och de tunga transporterna blev alltför svårt.

Numera förordar Trafikverket att en omlastningsterminal etableras i Haparanda–Torneå för omlastning. För persontrafiken är det ett mindre problem. Båda spårvidderna finns på Haparanda centralstation vilket innebär att passagerarna bara behöver gå genom stationshuset till nästa tåg för att fortsätta resan med en annan spårvidd.

Blir inte Norrbotniabanan väldigt dyr?2020-04-29T10:19:34+02:00

Det beror på vad du jämför med. Norrbotniabanan beräknas kosta 30 miljarder kronor. Jämför detta med att näringslivet i Norrbotten och Västerbotten producerar värden som motsvarar denna summa under 16 veckor. Samtidigt efterfrågar näringslivet mer och robustare kapacitet på järnväg för att kunna expandera och ta nästa kliv i sitt hållbarhetsarbete. Då förstår man behoven. Dessutom har järnvägen en mycket lång livslängd, minst 60 år.

Hur finansieras Norrbotniabanan?2020-04-29T10:17:36+02:00

I dagsläget finansieras planeringen mellan Umeå och Skellefteå med hjälp av regionala medel och lika mycket från EU. Regeringen har via den Nationella transportplanen skjutit till halva byggkostnaden för bygget mellan Umeå och Skellefteå. Ytterligare medfinansiering från EU blir aktuellt att diskutera samt att resterande del mellan Skellefteå och Luleå måste lyftas in i nästa Nationella transportplan.

Är det samhällsekonomiskt lönsamt att bygga Norrbotniabanan?2020-04-29T10:16:35+02:00

Norrbotniabanan har stor samhällsnytta och är av avgörande betydelse för norra Sveriges utveckling och i förlängningen Sveriges tillväxt. Enligt de samhällsekonomiska beräkningarna i känslighetsanalysen, där man tar hänsyn till att det inte finns något annat elektrifierat spår att leda om trafiken till i händelse av trafikstörningar, ligger projektet väldigt nära noll som innebär att för varje satsad krona får man en tillbaka. Det är väldigt bra för ett så stort järnvägsprojekt som Norrbotniabanan. Banan står sig väldigt bra i jämförelse med andra lika stora infrastrukturprojekt.

Varför satsa på järnväg där uppe där det bor så få?2021-08-23T13:12:43+02:00

Det är en felaktig bild som många har på norra Sverige. Faktum är att 65 % av befolkningen i Norrbotten och Västerbotten bor längs kusten. Stråket mellan Luleå och Umeå i en två mil bred remsa från havet och in i landet är Sveriges mest tätbefolkade region efter storstadslänen Stockholm och Malmö, i samma paritet som Västra Götaland, men här finns inte en meter räls.

Är Norrbotniabanan ett partipolitiskt projekt?2019-03-05T15:29:11+01:00

Norrbotniabanan har förespråkare i alla partier, men ingen av dagens politiker har ”uppfunnit” banan. En kustnära järnväg ända till Finland har diskuterats sedan tidigt 1900-tal.

Kan man inte bara rusta upp stambanan då?2020-04-29T10:08:30+02:00

Nej. Stambanan genom övre Norrland (SgöN) behövs fortfarande, men att rusta upp och bygga ett dubbelspår jämte den kräver att man rätar ut kurvor och minskar lutningarna. Trafikverkets beräkningar för detta arbete kostar drygt 10 miljarder mer och ger en lägre samhällsnytta än Norrbotniabanan som ligger nära kusten där de stora industrierna finns och Sveriges mest tätbefolkade region efter storstadslänen (i en två mil bred remsa mellan Umeå och Luleå).

Stambanan genom övre Norrland blir Norrbotniabanans funktionella dubbelspår och är fortsatt mycket viktig, men tågen kan bara lastas till två tredjedelar på grund av just för stora lutningar och tvära kurvor.

Räcker det inte med Stambanan och bilvägar för de godsmängder som transporteras i norra Sverige?2020-04-29T10:02:45+02:00

Hela 60 % av Sveriges godstransportarbete på järnväg sker i norra Sverige, och transportbehovet ökar. I dagsläget finns inget annat elektrifierat spår att leda om trafiken till i händelse av trafikstörningar. Det är mycket illavarslande med tanke på att vidareförädlingen sker söderut i Sverige. Ett exempel på detta är att av brytningsvärdet på 25 miljarder vidareförädlas detta till 500 miljarder söderut då malm blir stål som blir plåt som blir tåg och bilar.

Dessutom konstaterade företaget Ramböll redan 2014 att det endast finns sju tåglägen kvar mellan Umeå och Luleå, det vill säga när ett tåg kan passera rakt igenom hela sträckan utan att behöva stanna (räknat i båda riktningarna). De extremt tunga transporterna i norr kommer aldrig att vara lämpliga att köra med gummihjul på väg.

Varför åka tåg från Norrlandskusten till Stockholm, tar inte alla flyget?2020-04-29T15:28:45+02:00

Tåget är ett realistiskt alternativ från Umeå idag då du når Stockholm på 6.5 timmar med den befintliga Botniabanan. Däremot så tar de 27 milen från Luleå till Umeå, om man utgår från dagens tidtabeller, sex timmar. Dessutom når man inte de mellanliggande städerna, Skellefteå och Piteå, med tåg. Med en hel kustjärnväg ökar alternativen att ta sig till Stockholm, även om flyget är ett komplement på de långa avstånden.

Med Norrbotniabanan på plats kommer den stora pendlingsökningen att ske inom regionerna när studie- och arbetspendlingen kommer igång, vilket är oerhört viktigt för kompetensförsörjningen. Samma skeende har skett på Botniabanan, mellan Umeå och Örnsköldsvik, där persontrafiken överträffat alla förväntningar. Idag reser över 1,2 miljoner personer längs banan årligen.

 

 

Efterfrågar företagen järnväg?2020-04-29T08:52:25+02:00

Norrbotniabanan mycket efterlängtad av näringslivet, inte minst basindustrin som är central i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. För att företagen ska kunna ta nästa steg i deras hållbarhetsarbete krävs ökad järnvägskapacitet, möjligheter att leda om trafiken till annat elektrifierat spår i händelse av trafikstörningar och inte minst för att klara kompetensförsörjningen.

Varför bygger man inte dubbelspår längs kusten?2019-03-05T15:27:53+01:00

Om det inte var så dyrt att bygga järnväg skulle det bästa alternativet vara att bygga dubbelspår direkt, men tillsammans med den gamla järnvägen en bit in i landet, Stambanan genom övre Norrland, bildar Norrbotniabanan ett funktionellt dubbelspår.

Är det planerat på vilka orter järnvägsstationer kommer att finnas?2021-08-23T13:10:19+02:00

Umeå, Sävar, Robertsfors, Bureå och Skellefteå är stationerna på Norrbotniabanans första etapp. Alla stationer på den andra etappen mellan Skellefteå och Luleå är inte fastställda ännu.

Varför tar det så lång tid?2021-08-23T13:06:30+02:00

Att bygga järnväg är en långsam process med många beslutspunkter som måste komma i rätt ordning. Du kan läsa mer om planering av infrastruktur på Trafikverkets webbplats.

Du kan även läsa mer om den pågående planeringen och bygget på Trafikverkets webbplats om Norrbotniabanan.

När ska Norrbotniabanan byggas?2021-08-23T13:03:03+02:00
 • Bygget av Norrbotniabanan påbörjades under hösten 2018 mellan Umeå och Dåva, en sträcka på 12 kilometer. Följ gärna det pågående bygget via Trafikverkets byggdagbok.
 • Regeringen gav under mars 2020 Trafikverket beskedet att förbereda Norrbotniabanan för byggstart 2023-2025, vilket är ett år tidigare än vad den Nationella transportplanen anger. Beskedet indikerar att bygget kommer att ske i ett svep och att resterande finansiering till Skellefteå kommer att skjutas till.
 • Regeringen meddelade under sommaren 2021 att Trafikverket får i uppdrag att påbörja planeringen för sträckan Skellefteå–Luleå och att byggstarten ska skrivas in i den kommande infrastrukturplanen. Följ gärna resan mot nästa nationella infrastrukturplan här.
Varför behövs Norrbotniabanan?2021-08-23T12:55:59+02:00

Anledningarna är många, vi har listat några av dem:

 • Klimatvänligt transportsystem
 • Nödvändig för att klara av att minska koldioxidutsläppen med 70 % fram till 2030.
 • Kopplar samman Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet.
 • Halverade restider gör att arbetsmarknaderna vidgas vilket gynnar kompetensförsörjningen.
 • Kostnads- och tidseffektiva transporter (Minskar transportkostnaderna med upp till 30 %).
 • Flyttar tunga transporter från väg till järnväg.
 • Säkrar Europas råvaruförsörjning.
 • En prioriterad del av det europeiska stomnätet för järnväg och en viktig länk i stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet.
 • Råvarorna från norr viktiga för vidareförädlingen söderut i Sverige.
 • Dagens maximala tågvikter är 1000–1100 ton. Med Norrbotniabanan kan tågvikterna i norr öka med maxvolymen 1600 ton medan de söderut lastas med max 1400 ton eftersom det finns flaskhalsar kvar i systemet. Att gå från 1100 tons tåg, som gäller idag på stambanan genom övre Norrland, till 1400 tons tåg ger en tydlig effekt genom att tågen kan packas tyngre och göras något längre.

FILMER

BLOGG

Första rälsläggningen på Norrbotniabanan!

30 augusti, 2022|

Vilken fredag! Dagen började med ett möte mellan Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana (som tillträdde sin tjänst så sent som i våras) och regiondirektören Helena Eriksson tillsammans med representanter från Norrbotniabanan AB, Norrbotniabanegruppen samt samarbetet Botniska korridoren. Här fick vi möjlighet att träffas för att presentera det arbete som vi bedriver, ...

Kiruna-Piteå-Lyon-Visby-Piteå-Umeå

25 augusti, 2022|

Bloggtext till poddavsnittet #30 Kiruna-Piteå-Lyon-Visby-Piteå-Umeå Vilken vår och sommar det har varit! Vi har farit och flängt riket runt, ja tanken var också att åka till Lyon, men det satte Covid19 stopp för, men mer om Lyon senare. https://youtu.be/7_6G5MHC8gY Lokföraren, spelad av Olof Wretling, inför poddavsnitt #30 KIRUNA Arctic ...

PODD

Hur kan detta spår i norr vara så viktigt för hela Sverige och Europa? Elisabeth Sinclair och Eva Lundqvist spårar svar på olika järnvägsfrågor med anknytning till Norrbotniabanan. Till hjälp har de den allvetande lokföraren, spelad av Olof Wretling.

Norrbotniabanegruppen är en intresseorganisation som arbetar med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra samt intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer.

Norrbotniabanegruppen bildades 1999 och finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, BILLERUDKORSNÄS, LKAB och StudentConsulting.

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Region Västerbotten, Region Norrbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda.

Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU.

KONTAKT

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå, info@norrbotniabanan.se

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå

Elisabeth Sinclair
Projektledare, Norrbotniabanegruppen
+46(0)730-59 60 10

Eva Lundqvist
Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen
+46(0)70-236 67 89

Gusten Granström
CEO, Norrbotniabanan AB
+46(0)70-665 57 85