NORRBOTNIABANAN
UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV

Sverige är en av världens största exportörer sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Även malmen har stor betydelse för Sveriges ekonomi. Norra Sveriges rika råvarutillgångar är med andra ord avgörande för Sveriges välstånd och tillväxt. Norrbotniabanan kommer att bidra till att vi både kan behålla och öka konkurrenskraften i såväl norra Sverige som övriga landet.

Norrbotniabanan ger full effekt av miljardinvesteringarna i norr!

I Norrbotten och Västerbotten genomförs och planeras investeringar för över 700 miljarder. Det är siffror som tydligt visar på regionens växtkraft. Investeringarna är också i huvudsak koncentrerade längs kuststräckan mellan Umeå och Luleå, vilket gör behovet av ett snabbt färdigställande av Norrbotniabanan ännu mer akut.

Norrbotniabanan kommer att avlasta den överbokade och underdimensionerade stambanan. Det ger en kraftigt ökad godskapacitet samtidigt som transportkostnaderna minskar med 30 procent.

Sverige har ambitionen att vara ett fossilfritt land redan år 2045. Norrbotniabanan minskar koldioxidutsläppen med 80 000 ton per år, men har också stor betydelse för att basindustrin ska kunna fortsätta sitt arbete för en än mer hållbar produktion. Basindustrin är centrala aktörer i arbetet med att minska koldioxidutsläppen.

Lika viktig som basindustrin och klimatet är människan. Med Norrbotniabanan öppnas helt nya möjligheter för turist- och besöksnäringen och för människor som snabbt och smidigt och utan att belasta klimatet vill resa norr- eller söderut.

Botniska korridoren är ett samarbete mellan de sju regionerna; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Örebro. Syftet är att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna med ett regionalt, nationellt samt Europeiskt perspektiv.

BESLUT PÅ NATIONELL NIVÅ

I denna tidsaxel kan du följa politiska beslut och besked kopplat till Norrbotniabanan på nationell nivå. Klicka här för att se beslut på europeisk nivå.

Preloader

BESLUTAD NATIONELL INFRASTRUKTURPLAN 2022-2033

Den nationella infrastrukturplanen är Trafikverkets planerings- och prioriteringsunderlag för de kommande 10 åren. Kortfattat; Den avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan stå klar. Men det är inte lätt att följa med de olika turerna kopplat till planen och vad som gäller för projektet Norrbotniabanan. Därför gjorde vi denna tidsaxel där du kunde följa med på resan mot nästa nationella infrastrukturplan, från juni 2020 till juni 2022.

Preloader
 • Följ med på resan mot nästa nationella infrastrukturplan!

  Följ med på resan mot nästa nationella infrastrukturplan!

  Den nationella infrastrukturplanen avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan byggas i sin helhet. Men det är inte lätt att följa med de olika turerna kopplat till planen och vad som gäller för projektet Norrbotniabanan. Därför har vi gjort denna tidsaxel där du kan följa med på resan mot nästa nationella infrastrukturplan, från juni 2020 till juni 2022.

 • Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför nästa nationella infrastrukturplan. Den ska handla om hur infrastrukturen, främst våra vägar och järnvägar, ska utvecklas och förvaltas på 12 års tid, alternativt 16 års tid.

  I regeringens direktiv till Trafikver­ket stod bland annat att ”Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbot­niabanan i sin helhet ska intensifieras.” I den nuvarande planen finns Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå med. Att finnas med i planen är superviktigt. Finns man inte med byggs det inte heller, och man får vänta minst fyra år tills nästa plan uppdateras.

 • Trafikverket redovisar sitt inriktningsunderlag

  Trafikverket redovisar sitt inriktningsunderlag

  Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för ekonomiska ramar och vägledning av möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen.

  Det är viktigt att alla är medvetna om att inriktningsunderlaget inte är en ”sanning” utan ett av många underlag för att kunna göra nästa nationella infrastrukturplan. För att balansera och bredda bilden är det därför oerhört viktigt att yttra sig i ett remissvar.

 • Möjlighet att boka biljetter för att visa stödet för Norrbotniabanan

  Möjlighet att boka biljetter för att visa stödet för Norrbotniabanan

  Norrbotniabanegruppens kampanjsida kunde man under perioden 4 dec 2020 till 24 jan 2021 boka fiktiva biljetter på Norrbotniabanan för att tillsammans med andra visa på behovet av hela banan från Umeå till Luleå. En liknande opinionskampanj genomfördes 2017, där 10 768 bokningar bidrog till att halva Norrbotniabanan kom med i den nationella planen.