På denna sida kunde man under perioden 13 mars till 9 april 2024 boka fiktiva biljetter på Norrbotniabanan.

Biljettkampanjen arrangerades av Norrbotniabanegruppen som är de berörda kommunernas, regionernas och näringslivets förlängda arm med syfte att intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer.

Starkt stöd för Norrbotniabanan!

Tre gånger har vi samlat in stöd för Norrbotniabanan kopplat till den nationella planen för infrastruktur genom att boka fiktiva tågbiljetter.

2017 bokades 10 768 biljetter
2021 bokades 20 047 biljetter
2024 under vår senaste (och kortaste) kampanjperiod 13 mars–9 april bokades 3 857 biljetter – vilket innebär 34 672 biljetter totalt!

Årets bokningar bifogades med vårt remissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet som ett av flera starka argument inför nästa nationella transportinfrastrukturplan som beslutas 2026. Denna plan avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan byggas i sin helhet.

Nedan kan du läsa huvudpunkterna i vårt remissvar:

Finansiering av Norrbotniabanan, i sin helhet, måste lösas omgående och skrivas in i det fortsatt arbetet för att skapa en tydlighet för investerare, kommuner och regioner om att Norrbotniabanan ska komma på plats så fort som möjligt för att säkra kompetensförsörjningen, öka kapaciteten för godset och för att säkra den hållbara omställningen som sker i norra Sverige. Dessvärre skapar inriktningsunderlaget en stor otydlighet beträffande realiseringen av Norrbotniabanan.

Trafikverket har olyckligtvis delat upp Norrbotniabanan i två olika etapper med låg nettonuvärdeskvot. Trafikverkets senaste beräkningar för hela Norrbotniabanan visar på en NNK på -0,18, vilket vi anser ska användas i det fortsatta arbetet. Detta är ett väldigt bra resultat för ett järnvägsprojekt på 27 mil och står sig väl mot andra järnvägssatsningar.

Målår måste fastställas för Norrbotniabanan. Det är en grundförutsättning för att berörda kommuner, regioner och inte minst näringslivet ska kunna planera och genomföra sina investeringar. En förutsättning för att ett målår ska kunna bestämmas är att finansieringen omgående löses. Ett snabbt färdigställande är avgörande för att klara kompetensförsörjningen i norr och för att miljardinvesteringarna ska få full effekt. Vi ser positivt på fortsatta diskussioner med både regering och Trafikverket för att åstadkomma en intensifiering av arbete med Norrbotniabanan.

Efter fem år av Trafikverkets arbete med Norrbotniabanan finns ett uttalat behov från kommunerna om att utveckla samverkan med Trafikverket för att få större insyn i Trafikverkets arbete och samtidigt säkra att kommunerna inte själva blir en flaskhals i arbetet.

Vi förslår att frågan, om det fortsatta arbetet ska bedrivas i exempelvis bolagsform med staten som huvudägare, analyseras i samarbete med berörda parter. Detta för att hitta former för att effektivisera och skynda på färdigställandet. Ett särskilt infrastrukturbolag skulle dessutom kunna öppna möjligheter till att lösa finansieringen för Norrbotniabanan i sin helhet.

Norrbotniabanegruppen är en intresseorganisation som arbetar med information och opinionsbildning i syfte att förankra samt intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer.

Norrbotniabanegruppen bildades 1999 och finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, Billerud, LKAB och StudentConsulting.

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Region Västerbotten, Region Norrbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda.

Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU.

KONTAKT

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå. ✉ Kontakta oss

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå.  ✉ Kontakta oss

✉ Elisabeth Sinclair
Projektledare, Norrbotniabanegruppen
+46(0)730-59 60 10

✉ Eva Lundqvist
Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen
+46(0)70-236 67 89

✉ Gusten Granström
CEO, Norrbotniabanan AB
+46(0)70-665 57 85