Sedan ett och ett halvt år har en regional intressentgrupp, med Norrbotniabanegruppen som sammankallande, arbetat med Norrbotniabanans infart till Luleå. Bakgrunden till detta är att det finns två möjliga infarter i befintlig järnvägskorridor.

I det beslut som fattades i Trafikverkets järnvägsutredning 160 Södra Gäddvik–Luleå, år 2011, framgår att såväl den östra som den västra dragningen finns kvar som alternativa lösningar för Norrbotniabanans infart till Luleå. Trafikverket beslutade då, i första hand, att det västliga alternativet som följer väg E4 ska ligga som grund för den fortsatta planeringen av Norrbotniabanan.

Bakgrunden till detta var att det östra alternativet med en fast bro över Hamnholmen blockerar åtkomsten till sjöfartens vändytor i Gråsjälfjärden, vilka är särskilt viktiga under svåra is-vintrar. Det östra alternativet har däremot högre måluppfyllelse, om man bortser från utmaningarna kring sjöfarten, alternativet ger även en större regional utveckling. Därför är det viktigt i detta arbete att syna det östra alternativet som kan aktualiseras om man hittar lösningar som fungerar för både järnväg och sjöfart.

Vidare framgår i Trafikverkets beslut från 2011 att förutsättningarna för att möjliggöra det östra alternativet inte kommer att drivas av Trafikverket, utan bör hanteras av regionala intressenter i samarbete med bland annat Luleå Hamn och Sjöfartsverket. Trafikverket kommer, den dag det blir aktuellt att påbörja planeringen för sträckan Skellefteå–Luleå, sedan att utgå från den kunskap och de förutsättningar som då råder och med detta som grund se över val av korridor för Norrbotniabanan till Luleå.

Trafikverket har, sedan beslutet 2011, inte haft något uppdrag eller finansiering för att arbeta vidare med sträckan Skellefteå–Luleå. Däremot har man medverkat i den regionala intressentgruppen sedan den bildades. I den nuvarande Nationella infrastrukturplanen ingår framtagande av järnvägsplan och byggnation av Norrbotniabanan mellan Umeå–Skellefteå. Ny nationell infrastrukturplan beslutas av regeringen våren 2022.

Du kan läsa mer om den regionala intressentgruppens arbete på norrbotniabanan.se/lulea

Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen.