Om Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en planerad järnväg mellan Umeå och Luleå med förlängning norrut till Haparanda. Sträckan kan ses som en nordlig förlängning av den befintliga Botniabanan. Norrbotniabanan utgör en central del av det svenska transportsystemet och med korta anslutningar till redan befintliga transportkorridorer skapar Norrbotniabanan internationell och nationell närhet samt bred regional tillväxt inom: näringsliv och industri, samhällsbyggnad och miljö samt kultur och kunskap. Med andra ord – en bana med tre tillväxtskapande spår.

Mer än hälften av Norrbotniabanans nyttor kommer från effektivare godstransporter för befintliga företag. Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige. För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor.

 

 


Norrbotniabanan