Trafikverket redovisade deras förslag till en ny nationell infrastrukturplan för perioden 2022–2033.

Nu går förslaget ut på remiss där alla intressenter har möjlighet att tycka till om förslaget och lämna synpunkter till regeringen.

Äntligen finns Norrbotniabanan med sin helhet! Men det finns stora oklarheter gällande finansieringen, byggstart norrut och årtal för färdigställande, vilket är mycket frustrerande.