Beslutet innebär att Trafikverket nu kan starta processen med att förvärva och tillträda den mark som behövs för bygget av järnvägen.


Laga kraft: Om inga överklaganden inkommer till Trafikverket efter fastställelse vinner järnvägsplanerna laga kraft. Överklagas planerna går överklagandena till regeringen för avgörande.