Regeringen uppdrar åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en trafikslags- övergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Läs mer på regeringskansliets webbplats.

Det som står om Norrbotniabanan i regeringens underlag till Trafikverket:

”Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Trafikverket ska särskilt redovisa förutsättningarna för en utbyggnad av järnväg i norra Sverige, utöver de namngivna etapperna på Norrbotniabanan. De etapper av Norrbotniabanan som ingår i nu gällande plan (Umeå–Dåva, och (Umeå) Dåva–Skellefteå) ska genomföras. Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden.”