BESLUTAD NATIONELL INFRASTRUKTURPLAN 2022-2033

Den nationella infrastrukturplanen är Trafikverkets planerings- och prioriteringsunderlag för de kommande 10 åren. Kortfattat; Den avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan stå klar. Men det är inte lätt att följa med de olika turerna kopplat till planen och vad som gäller för projektet Norrbotniabanan. Därför gjorde vi denna tidsaxel där du kunde följa med på resan mot nästa nationella infrastrukturplan, från juni 2020 till juni 2022.

Preloader
 • Följ med på resan mot nästa nationella infrastrukturplan!

  Följ med på resan mot nästa nationella infrastrukturplan!

  Den nationella infrastrukturplanen avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan byggas i sin helhet. Men det är inte lätt att följa med de olika turerna kopplat till planen och vad som gäller för projektet Norrbotniabanan. Därför har vi gjort denna tidsaxel där du kan följa med på resan mot nästa nationella infrastrukturplan, från juni 2020 till juni 2022.

 • Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför nästa nationella infrastrukturplan. Den ska handla om hur infrastrukturen, främst våra vägar och järnvägar, ska utvecklas och förvaltas på 12 års tid, alternativt 16 års tid.

  I regeringens direktiv till Trafikver­ket stod bland annat att ”Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbot­niabanan i sin helhet ska intensifieras.” I den nuvarande planen finns Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå med. Att finnas med i planen är superviktigt. Finns man inte med byggs det inte heller, och man får vänta minst fyra år tills nästa plan uppdateras.

 • Trafikverket redovisar sitt inriktningsunderlag

  Trafikverket redovisar sitt inriktningsunderlag

  Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för ekonomiska ramar och vägledning av möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen.

  Det är viktigt att alla är medvetna om att inriktningsunderlaget inte är en ”sanning” utan ett av många underlag för att kunna göra nästa nationella infrastrukturplan. För att balansera och bredda bilden är det därför oerhört viktigt att yttra sig i ett remissvar.

 • Möjlighet att boka biljetter för att visa stödet för Norrbotniabanan

  Möjlighet att boka biljetter för att visa stödet för Norrbotniabanan

  Norrbotniabanegruppens kampanjsida kunde man under perioden 4 dec 2020 till 24 jan 2021 boka fiktiva biljetter på Norrbotniabanan för att tillsammans med andra visa på behovet av hela banan från Umeå till Luleå. En liknande opinionskampanj genomfördes 2017, där 10 768 bokningar bidrog till att halva Norrbotniabanan kom med i den nationella planen.

 • Över 20 000 biljettbokningar bifogas med vårt remissvar

  Över 20 000 biljettbokningar bifogas med vårt remissvar

  Biljettbokningarna bifogades med vårt remissvar till regeringen, som ett av flera starka argument inför nästa nationella infrastrukturplan som beslutas 2022. Denna plan avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan byggas i sin helhet.

 • Regeringen redovisar Infrastruktur­propositionen för riksdagen

  Regeringen redovisar Infrastruktur­propositionen för riksdagen

  Regeringen redovisade sitt förslag, den så kallade infrastruktur­propositionen, till riksdagen där man angav de ekonomiska ramarna för den kommande nationella infrastrukturplanen.

  Budskapet från Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Per Bolund Miljö- och klimatminister vid presskonferensen var tydligt, Norrbotniabanan ska färdigställas i sin helhet till Luleå! Propositionen baseras på Trafikverkets inriktningsunderlag, remissynpunkter (skriftliga och från remissmöten) samt ytterligare underlag från främst transportmyndigheterna och till sist regeringens egna bedömningar. Efter Trafikverkets inriktningsunderlag från 30 oktober 2020 tillför nu regeringen mer medel till planen, för att exempelvis Norrbotniabanan i sin helhet ska kunna planeras och byggas. I vårt pressrum kan du läsa vårt pressmeddelande kopplat till detta.

 • Riksdagen beslutade om infrastrukturpropositionen

  Riksdagen beslutade om infrastrukturpropositionen

  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen m.m. som finansieras med anslagsmedel under perioden 2022-2033 ska uppgå till 799 miljarder kronor. Läs mer på riksdagens webbplats.

  Nu vet vi hur mycket pengar som kommer att satsas på infrastruktur under perioden 2022-2033.

 • Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell infrastrukturplan

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell infrastrukturplan

  Regeringen uppdrar åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en trafikslags- övergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Läs mer på regeringskansliets webbplats.

  Det som står om Norrbotniabanan i regeringens underlag till Trafikverket:

  ”Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Trafikverket ska särskilt redovisa förutsättningarna för en utbyggnad av järnväg i norra Sverige, utöver de namngivna etapperna på Norrbotniabanan. De etapper av Norrbotniabanan som ingår i nu gällande plan (Umeå–Dåva, och (Umeå) Dåva–Skellefteå) ska genomföras. Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden.”

 • Regeringen påskyndar arbetet med Norrbotniabanan

  Regeringen påskyndar arbetet med Norrbotniabanan

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan.

  Grönt ljus för hela Norrbotniabanan! Regeringens besked innebär att Trafikverket inte behöver vänta in nästa Nationella infrastrukturplan som beslutas våren 2022 utan kan gå vidare med planeringen norrut direkt. Det innebär också att Trafikverket säkrar sin kompetens inom projektet så att de inte försvinner när planeringen mellan Umeå och Skellefteå färdigställs till årsskiftet. Dessutom meddelade regeringen att en byggstart för den norra etappen ska inkluderas i den kommande infrastrukturplanen.

 • Regeringen vill tidigarelägga infrastruktursatsningar i norr

  Regeringen vill tidigarelägga infrastruktursatsningar i norr

  Med anledning av de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten uppdrar regeringen åt Trafikverket att utreda förutsättningarna för att tidigarelägga redan beslutade infrastrukturinvesteringar.

  Regeringens stöd är viktigt för att ge investeringarna i norr full effekt, både regionalt och nationellt. Trafikverkets uppdrag att utreda tidigareläggningar och flaskhalsar i norra Sverige är välkommet, då det är en självklarhet att en sådan tillväxtregion ska kunna erbjuda goda möjligheter att resa och frakta hållbart.
 • Trafikverket redovisade deras förslag till en ny nationell infrastrukturplan

  Trafikverket redovisade deras förslag till en ny nationell infrastrukturplan

  Trafikverket redovisade deras förslag till en ny nationell infrastrukturplan för perioden 2022–2033.

  Nu går förslaget ut på remiss där alla intressenter har möjlighet att tycka till om förslaget och lämna synpunkter till regeringen.

  Äntligen finns Norrbotniabanan med sin helhet! Men det finns stora oklarheter gällande finansieringen, byggstart norrut och årtal för färdigställande, vilket är mycket frustrerande.

 • Här har vi möjlighet att skicka in våra synpunkter till regeringen på Trafikverkets förslag till en ny nationell infrastrukturplan

  Här har vi möjlighet att skicka in våra synpunkter till regeringen på Trafikverkets förslag till en ny nationell infrastrukturplan

  Till regeringen har vi tre extra viktiga medskick på Trafikverkets förslag till plan; Öka takten, öka finansieringen och bestäm när banan ska stå klar i sin helhet.

 • Regeringen fastställde ny Nationell infrastrukturplan

  Regeringen fastställde ny Nationell infrastrukturplan

  Hela planeringsprocessen avslutades med att regeringen fastställde den nya nationella planen, respektive slutliga ekonomiska ramar för länsplanerna, och redovisade resultatet i en skrivelse till riksdagen.

  Nu är arbetet med den nationella infrastrukturplanen slut för denna gång. Om drygt ett år börjar arbetet igen med nästa nationella infrastrukturplan.

 • Historiskt beslut om Norrbotniabanan!

  Historiskt beslut om Norrbotniabanan!

  Nu har regeringen beslutat om nationell plan för åren 2022–2033 och Norrbotniabanan finns äntligen med i hela sin längd, från Umeå till Luleå! Regeringen har ökat på finansieringen till drygt 15 miljarder i planen för både planering och bygge. Det blir även möjligt att söka medfinansiering från EU under planperioden. Nu fortsätter diskussionerna om kompletterande finansiering, hur arbetet kan intensifieras samt ett målår att sikta mot då Norrbotniabanan kan stå klar.

Dela gärna med dig, välj plattform.