Bloggtext till poddavsnittet #19 Hela Norrbotniabanan. Nu!

Nu är det dags igen! Minns du förra gången vi samlade in stöd för att Norrbotniabanan skulle lyftas in i den Nationella Transportplanen? Då, på vår kampanjsida, ”bokade” 10 768 personer minst en resa för att visa på behovet efter banan. Tillsammans bidrog vi till att Norrbotniabanans etapp mellan Umeå och Skellefteå lyftes in i den Nationella transportplanen och att hälften av byggkostnaden på 7 miljarder lades till. Nu behöver vi ditt stöd igen! Fram till den 24 januari kan du gå in på kampanjsidan helanorrbotniabanan.nu och ”boka” en eller flera resor utan kostnader eller krav på andra åtaganden. Dela gärna din bokning med dina vänner på för att fler ska visa sitt stöd för Norrbotniabanan, det vore ju roligt om vi kunde slå det gamla rekordet. Antalet bokningar kommer sedan att lämnas över till Infrastrukturdepartementet tillsammans med vårt remissvar.

Lokföraren (spelad av Olof Wretling) inför poddavsnitt #19 Hela Norrbotniabanan. NU!

Regeringens uppdrag till Trafikverket
Arbetet med den Nationella transportplanen började i slutet av juni då regeringen skickade ett uppdrag till Trafikverket, ett inriktningsdirektiv, om att ta fram ett underlag, inriktningsunderlag, för nästa Nationella transportplan. Det här händer med ungefär fyra års mellanrum, fast den här gången ska hela arbetet ske på tre år istället för fyra år. Att finnas med i planen är superviktigt. Finns man inte med byggs det inte heller och man får vänta minst fyra år tills nästa plan uppdateras. I regeringens direktiv till Trafikverket stod bl.a. att Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Det kändes bra! Andra delar var att exempelvis klimatmålen ska nås, flytta över trafik till järnväg, sjöfart, gång cykel och kollektivtrafik. Vidare ska den så kallade Januariöverenskommelsen gälla, där det står Att arbetet med att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras samt att nuvarande infrastruktur ska effektiviseras och optimeras. Regeringen skriver också att Den statliga transportinfrastrukturen i hela landet ska utvecklas och förvaltas.

Trafikverkets inriktningsunderlag – en dyster läsning
Den som hade höga förväntningar på vad Trafikverket centralt skulle svara regeringen i inriktningsunderlaget, gällande Norrbotniabanan och norra Sverige, blev nog besviken.

Trafikverket utgår från prognoser som till stor del styrs av andra myndigheter, men ibland blir det märkliga resultat. Trafikverket skriver att befolkningen ska minska kraftigt i norr och öka kraftigt i söder. Här nämns ingenting om de gigantiska investeringar på runt 800 miljarder och de tusentals arbeten som väntar i Sveriges två nordligaste län. Det finns ju en risk att prognoserna blir till en självuppfyllande profetia där infrastruktursatsningar endast görs där prognoserna pekar på en ökad befolkning. På min fråga på vilket sätt inriktningsbeslutet utvecklar infrastrukturen i norra Sverige svarade Trafikverket att det är genom att underhålla den infrastruktur vi har, punkt slut. Eventuella ytterligare behov ska regleras via den regionala transportplanen, vilket vi vet inte räcker till Norrbotniabanans hela utbyggnad. Sammantaget ger Trafikverket en så dyster bild av norra Sverige.

Trafikverkets prognoser pekar också på att gods- och persontransporter på järnväg ska öka med 42 % respektive 53 %, men man säger ingenting om hur detta ska få plats i den befintliga anläggningen. Man kan ju tänka sig att det blir än svårare att underhålla infrastrukturen när man samtidigt säger att trafiken ska öka. Det borde löna sig att bygga ut för att klara både en ökad trafik och ett ökat underhåll.

Om Norrbotniabanan står att trafikstarten mellan Umeå och Skellefteå ska ske först år 2034. Än värre är att Trafikverket tycker att Norrbotniabanan ska pausa i Skellefteå då man anser att underhållet av stambanan genom Övre Norrland är viktigare. Det är svårt att förstå hur man kommer fram till detta. En försiktig beräkning pekar på ett enormt kapitalresursslöseri att stanna Norrbotniabanan halvvägs.

Desto roligare är det att veta att Trafikverkets egen projektgrupp för Norrbotniabanan har ett betydligt tidigare datum för färdigställande till Skellefteå och att vi i vårt arbetet för försöker tidigarelägga både trafikstarten Umeå-Skellefteå och färdigställande av hela banan.

Även om vi förstår att Trafikverkets inriktningsunderlag är en skrivbordsprodukt bundet av stela prognoser, är det nu som vi måste agera. Vi vässar på ett remissvar till Infrastrukturdepartementet där vi tillsammans med era bokningar lyfter behoven av banan, inte minst i skenet av de gigantiska satsningar som sker i norr.

Den föreslagna förlängningen av ScanMed

Dramatik i Bryssel
Precis när det var dags att klubba EUs långtidsbudget la Ungern och Polen in sitt veto. Det var inte en protest mot förlängningen av stomnätskorridoren utan mot en regel som EU infört, nämligen att alla medlemsstater som får ta del av EU-pengarna måste följa demokratiska grundprinciper, vilket Ungern och Polen inte har gjort vid ett flertal tillfällen. Det är mycket olyckligt då man inte ens kan börja fördela den särskilda Corona potten om 750 miljarder euro som skulle stötta Europa under pandemin.

Långtidsbudgeten gäller för åren 2021–2027 och är på hela 1074,3 miljarder euro. Ungern och Polen, som nu blockerar budgeten, skulle tillsammans kunna få 180 miljarder euro. Kommer man inte kommer överens innan årsskiftet förlängs istället den nuvarande budgeten, men bara vissa utgifter som jordbruksstöd, löner och utbetalningar på redan gjorda åtaganden kan betalas ut. Nya projekt och program blir svåra att starta. Enligt kommissionen riskerar bland annat 5 000 forskningsjobb per månad försvinna och över 100 000 EU-finansierade projekt försenas, vilket stoppar våra möjligheter att söka fortsatt medfinansiering till Norrbotniabanan. Det känns inte bra att långtidsbudgeten försenas och vi följer utvecklingen av detta.

Välkomnande korridorforumsmöte
Desto roligare är att de två stomnätskorrdorerna, Scandinavian Mediterranean Corridor (ScanMed) och North Sea Baltic, som båda berör Sverige, ordnade ett välkomstmöte trots att beslut ännu fattas. Vi är alla ivriga att komma igång med de nya förutsättningarna. Vi var över 70 deltagare från ca 13 länder som deltog i det digitala mötet. Vår vän Pat Cox, koordinator för ScanMed, började med att hälsa alla välkomna. Därefter fortsatte han med en beskrivning av själva ScanMed-korridoren och när han kom till The corridor extends north from Stockholm through Umeå and Luleå, ja, då kom det en glädjetår i mitt öga. Som vi har jobbat för detta, längtat, ibland misströstat, men nu är vi nästan framme. När mötet avslutades efter två timmar blev det tydligt att man befann sig på en Europeisk arena för här hördes alla möjliga varianter på adjö, addio, au revoir, auf Wiedersehn, farvel, ha det…

Men, gå in på helanorrbotniabanan.nu och boka dina önskeresor. Din röst är viktig!
Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen.